(تصاویر) کشف باستانی در هاریان، سنگفرش سازی در این شهر

تصاویر کشف باستانی در هاریان، سنگفرش سازی در این شهر

در اواسط اردیبهشت 1403 در حفاری و بتن ریزی جدید برای سنگ فرش ابتدای خیابان باباطاهر در میدان مرکزی شهر، بخشی از یک اثر تاریخی مربوط به دوره اسلامی در این محوطه کشف شد.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح پهنه بندی به منظور انجام کاوش های باستان شناسی متوقف شده و کاوش ها در این منطقه برای کاوش های آتی ادامه دارد.