من هرگز عضو هیئت منصفه هیچ دادگاهی نبوده و نیستم.

من هرگز عضو هیئت منصفه هیچ دادگاهی نبوده و نیستم

من حقیقت موضوع را در اینجا مطرح می کنم… یکی از دوستان عزیزم که به دلیل پیگیری های مکرر برخی از دوستان گره در شعبه قضاییه همیشه به عنوان کدنویس از همان شعبه خدمت کرده و همیشه کمک کننده بوده است. در این پروسه با من تماس گرفت که بهتر است در چنین فرآیندی در هیئت داوران حضور داشته باشم. به احترام محبت و کمک همیشگی آن عاشق، پس از چند ساعت فکر، روز بعد عذرخواهی کردم. به دلیل نداشتن سواد حقوقی و اینکه تمام تلاش بنده حقیر از روی دل و انشاءالله دوستی بود، احضاریه ای برای حضور در هیچ جلسه دادگاهی در آن روز صورت نگرفت و نشد. در واقع با اینکه اکثر اعضای محترم دیگر را از نزدیک می بینم و می شناسم، اما حتی از محل برگزاری این جلسات اطلاعی نداشتم و تا کنون حتی یک فایل را مطالعه نکرده ام.
پس به طور خلاصه، من به قاضی یا وکیل یا قاضی هیچ دادگاهی افتخار نمی کنم.
اما پس از تکرار اشتباه خبرنگاران و اهالی رسانه عزیز، یک هشدار طنز دارم.
در رمان معروف (کاچ 22) به قانون و یادداشتی در ارتش آمریکا اشاره شده است. اگر سربازی برای فرار از خدمت سربازی در زمان جنگ به پزشکان معتمد ارتش ثابت کند که مجنون است، معاف می شود. از سرویس اما تناقض و دوگانگی این است که اگر شخصی بتواند چنین مشکلی را بر مبنای منطقی اثبات کند، نشان از عقل سلیم و هوشیاری اوست که خود به خود مسئله مصونیت از جنگ را حذف می کند.
حالا اگر یکی از دوستانم در اخبارش بگوید من دوباره در هیئت منصفه هستم، بعد از شکایت از او به همین گروه منصفه ملحق می شوم و آنها را به مجازات های سنگین محکوم می کنم و جواب همه این تهمت ها و دروغ ها را برای همیشه می دهم. . .
عزیزان من، شما قبلاً می دانید

5655

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین