آیا این روستای اسرارآمیز ایران را می شناسید؟

آیا این روستای اسرارآمیز ایران را می شناسید؟

قلعه شواز نمادی قدرتمند علاوه بر موقعیت استراتژیک در روستا، وجود قلعه مرتفع در مکانی مناسب روبروی روستا ضریب دفاعی روستا را دوچندان کرده است.

به گزارش سلامنو