ارتباطات انسانی برای افراد در رسانه های جدید چگونه کار می کند؟

ارتباطات انسانی برای افراد در رسانه های جدید چگونه کار

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، کتاب «ارتباطات انسانی» در عصر جدید رسانه منتشر شد. این کتاب توسط رضا لیاقت ورز که روزنامه نگار و دارای مدرک دکترای ارتباطات است نوشته شده است.

رضا لیاقت ورز دارای ده سال سابقه کار در روزنامه نگاری اقتصادی و مدیریت روابط عمومی در بانک زیارت، صندوق توسعه ملی و بانک گردشگری است و در کتاب جدید خود بر اهمیت روابط بین فردی در بهبود ارتباطاتی که منجر به توسعه کسب و کار می شود تاکید کرده است. موفقیت در قلب توده ها و روش های نوین ارتباطی رسانه ای مورد بحث قرار گرفت.

۲۴۵۲۴۵

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین