یک عکس تاریخی؛ متفاوت ترین روش آموزش رانندگی

یک عکس تاریخی؛ متفاوت ترین روش آموزش رانندگی

اعضای عسکری تفنگ های آفریقایی شاه در طول جنگ جهانی دوم در سال 1943. او در طول جنگ جهانی دوم در حال یادگیری رانندگی است. سنگی که روی سر این افراد گذاشته می شد برای افزایش تمرکز حین رانندگی استفاده می شد.

به گزارش عصر ایران، عسگری ها سربازان محلی و مزدوران سیاهپوست استعمارگران اروپایی در آفریقا بودند.

تفنگ های آفریقایی پادشاه یک هنگ کمکی استعماری بریتانیا بود که در سال 1902 در مستعمرات بریتانیا در آفریقای شرقی تشکیل شد. این هنگ در درجه اول مسئول امنیت داخلی این مستعمرات و همچنین خدمت نظامی در سایر نقاط در طول جنگ های جهانی و سایر درگیری ها مانند قیام مائو مائو بود. سربازان این هنگ از آفریقایی های بومی بودند و اکثر افسران آنها از ارتش بریتانیا اعزام شده بودند.