بهره برداری از 18 پروژه عمرانی تامین اجتماعی تا پایان سال جاری

هدف تامین اجتماعی دریافت سهم نهادی از صندوق های قانون

انتخابتو به نقل از سازمان تامین اجتماعی، سید مرتضی حسینی با تاکید بر اینکه امسال سال تکمیل و راه اندازی پروژه های عمرانی در سازمان تامین اجتماعی است، گفت: یکی از اولویت های جدی و راهبردی امسال ساخت و ساز است. پروژه ها. این سازمان موظف است پروژه های عمرانی را نهایی کرده و بسترهای لازم برای توسعه خدمات را فراهم کند و در تکمیل سریع پروژه های عمرانی توسط کلیه واحدهای مرتبط با موضوع پروژه های عمرانی مساعدت و تسهیل کند. تا حد امکان.

ما قبلاً 15 پروژه عمرانی تکمیل شده و به بهره برداری رسیده را در معاونت برنامه ریزی و فنی و مهندسی سازمان جمع بندی کرده بودیم و این 15 پروژه باید در برنامه افتتاحیه امسال قرار می گرفت که اکنون سه پروژه دیگر وجود دارد. پروژه ها نیز به این تعداد افزوده شده و قرار است در سال جاری حداقل 18 پروژه به بهره برداری برسد.

معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی نهاد تامین اجتماعی گفت: 5 پروژه دیگر داریم که باید در ابتدای سال آینده افتتاح شود اما باید برنامه ریزی و تلاش کنیم تا 5 پروژه دیگر در 9 ماه باقی مانده افتتاح شود. قابل استفاده برای بیمه شدگان و بازنشستگان.