تأثیر فرهنگ بر بهزیستی عاطفی افراد / تجربه احساسات بیشتر هنگام تعامل با دیگران

تأثیر فرهنگ بر بهزیستی عاطفی افراد تجربه احساسات بیشتر

حسین روزبهانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیر فرهنگ یک جامعه بر ابراز احساسات افراد، اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که هیجان یک پدیده خاص، زیستی و روانی نیست، بلکه احساسات بسیاری به وجود می آید. این از تعامل اجتماعی و زمینه فرهنگی ناشی می شود.

وی با بیان اینکه افرادی که ساختار فرهنگی عواطف را مطالعه می کنند، معتقدند اگر فرهنگی که افراد در آن زندگی می کنند تغییر کند، گنجینه عاطفی افراد نیز تغییر خواهد کرد.

دکترای روانشناسی که از اعضای سازمان روانشناسی کشور است، بیان کرد: زمانی که افراد با دیگران در تعامل هستند هیجان بیشتری نسبت به زمانی که تنها هستند تجربه می کنند و دیگران نه تنها باعث ایجاد احساسات در افراد می شوند، بلکه به طور غیرمستقیم باعث ایجاد احساسات می شوند. در مردم بوجود بیاید آنها همچنین با گسترش هیجان بر آنها تأثیر می گذارند.

روزبهانی با بیان اینکه گسترش هیجان به معنای تمایل به هیجان زدگی با تقلید خودکار از دیگران و هماهنگی تأثیرات، حرکات و حرکات بدن آنها با آنهاست، ادامه داد: افراد در تعامل اجتماعی نه تنها خود را در معرض تأثیر اپیدمی قرار می دهند. آنها به هیجان می افزایند، اما در یک موقعیت گفتگو قرار می گیرند که فرصت های اجتماعی برای آنها در گفتگوهای عاطفی ایجاد می کند.

وی گفت: در واقع وقتی مردم در این هیجان شریک می شوند، می توانند حمایت یا کمک هم بکنند. یک شنونده همدل می‌تواند پاسخ‌های مقابله‌ای را تقویت کند، به تجربه عاطفی معنا بدهد و مفهوم خود را نیز برجسته کنید

فردی از سازمان روانشناسی کشور با بیان اینکه افراد با به اشتراک گذاشتن عواطف، روابطی را برقرار و حفظ می کنند که برای زندگی حیاتی است، گفت: افراد و فرهنگ های دیگر به مردم درباره علل بروز هیجانات، چگونگی و زمان بروز هیجانات و نحوه کنترل آنها می گویند. آنها در مورد احساسات به آنها آموزش می دهند.”