(فیلم) جمع آوری یک دانه خوراکی از آب

فیلم جمع آوری یک دانه خوراکی از آب
(فیلم) جمع آوری یک دانه خوراکی از آب

دانه های یک نوع نیلوفر آبی در شرق آسیا برداشت می شود. بذرهای درون جوانه نیلوفر آبی در شرق آسیا جمع آوری شده و به قیمت های بالایی فروخته می شوند. مراحل کاشت و برداشت بذر نیلوفر آبی را در فیلم زیر مشاهده می کنید.