بیش از 90 درصد هزینه های دارویی برخی از بیماران تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

سرم رتبه اول مصرف در کشور وارفارین به صورت گسترده

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، سیدحیدر محمدی گفت: بخشی از داروهای وارداتی بیماران خصوصی با پول دولتی تامین می شود و 90 درصد هزینه دارو تامین می شود. به بیماران خصوصی صفر یا حداکثر 10 درصد هزینه دارو توسط شرکت های بیمه پرداخت می شود.

قبل از اینکه داروها در فهرست دارویی کشور قرار گیرند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند، باید تاثیر دارو بر بیماری مشخص و اثبات شود. بنابراین اگر دارو با حمایت بیمه وارد بازار شود، درمان بیماری توجیه علمی و اقتصادی دارد.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: به استثنای مواردی که اثربخشی دارو توسط موسسات بیمه اثبات نشده و توسط پزشکان تجویز می شود، دارو به صورت تک نسخه از سوی سازمان غذا و دارو وارد کشور می شود. .

محمدی تصریح کرد: در صورت اثبات اثربخشی دارو توسط پزشکان، کمیته های اقتصادی و پزشکی ارزیابی خود را انجام خواهند داد. به عبارت دیگر، دارو هم از نظر هزینه اقتصادی و هم از نظر اثربخشی و کارایی فرآیند درمان ارزیابی می شود و در صورت تایید هر دو کمیسیون، سازمان های بیمه گر آن را می پذیرند و البته این داروها تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. همانطور که گفته شد فراوانی این موارد بسیار کم است.