تمام الکل های پزشکی تقلبی هستند و قابل نوشیدن نیستند.

تمام الکل های پزشکی تقلبی هستند و قابل نوشیدن نیستند

انتخابتو به نقل از پایگاه دانش سازمان غذا و دارو، مهدی انصاری با اشاره به دستورالعملی که سازمان غذا و دارو به واحدهای تولید الکل داده است، اظهار داشت: تمامی الکل های مصرفی در حوزه محصولات بهداشتی قبلا تقلبی بوده است. زیر نظر مستقیم متخصصین در محصولات استفاده می شود و غیر قابل نوشیدن می شود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی الکل های موجود در داروخانه ها، موسسات درمانی و واحدهای تولیدی لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی است و مصرف چنین الکلی عوارض مصرف خوراکی را به همراه خواهد داشت.

مدیر کل آزمایشگاه‌های سازمان نظارت بر غذا و دارو ادامه داد: ضمن رصد دقیق فرآیند کسب و کار در بازدید کارشناسان غذا و دارو از واحدهای تولیدی، مستندات مربوط به ماده تقلبی و سایر موارد مرتبط مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

الکل تقلبی در واقع اتیل الکلی است که یک ماده شیمیایی مجاز به عنوان افزودنی به آن اضافه شده است که خلوص خود را از دست می دهد و غیرقابل نوشیدن می شود.