ضوابط خوداظهاری و جدول جدید حق الزحمه آزمایشگاه در پایش آلودگی های زیست محیطی اعلام شد.

ضوابط خوداظهاری و جدول جدید حق الزحمه آزمایشگاه در پایش

انتخابتو به نقل از پایگاه دانش سازمان حفاظت محیط زیست، احمد طاهری گفت: پرونده قوانین جدید ابراز وجود پس از بازنگری در سال 1402 در پایش آلودگی های زیست محیطی و راهنمای آزمایشگاه های معتبر، این قوانین برای اجرا به ادارات کل گزارش شد.

وی افزود: ابلاغ، ابلاغ ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وضع ضوابط و دستورالعمل های جدید از جمله ایجاد و توسعه نظام جامع زیست محیطی. آئین نامه اجرای قوانین نظارتی مانند ماده 18 تبصره 2 قانون حفظ خاک آئین نامه واحدهای موجود ابراز وجود از سوی دیگر تغییر برخی رویه های گذشته مانند بازرسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های مورد اعتماد در حال حاضر از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ضرورت بازنگری و به روز رسانی قوانین را آشکار می کند. ابراز وجود قبل آمار اتفاق افتاد

مدیرکل دفتر جامع پایش محیط زیست تاکید کرد: پس از یک سال بررسی داخلی و جلسات، همراه با کار 24 ساعته کارشناسان دفتر جامع پایش محیط زیست، استانداردها انجام شد. ابراز وجود راهنماهای آزمایشگاه های معتبر پایش آلودگی محیطی بازنگری و تنظیم و جهت اجرا به ادارات کل استان ها گزارش شد.

طاهری از ابلاغ تعرفه استاندارد اجرای هزینه های خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های معتبر خبر داد و اینگونه اعلام کرد: همسان سازی تعرفه خدمات آزمایشگاهی با هزینه خدمات تخصصی مربوطه و بهبود شرایط کاری آزمایشگاه های معتبر. سی و هشتم جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در 23 اردیبهشت 1403 با تصویب رئیس جمهور فقید شهید رئیسی به تصویب رسید.

وی گفت: تعرفه جدید مرجع هزینه های خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های معتبر سازمان حفاظت محیط زیست است و جزئیات بیشتر در پورتال دفتر جامع پایش قابل مشاهده است.