پزشکان نباید داروهایی خارج از فهرست دارویی رسمی کشور تجویز کنند

پزشکان نباید داروهایی خارج از فهرست دارویی رسمی کشور تجویز کنند

انتخابتو به نقل از پایگاه دانش غذا و دارو، نازیلا یوسفی گفت: فهرست دارویی رسمی کشور شامل داروهایی بر اساس مستندات خارجی و داخلی است که اثربخشی و مقرون به صرفه بودن آن با رویه های علمی دقیق در کمیته های کارشناسی به اثبات رسیده است. همچنین پاسخگوی نیازهای دارویی اکثر بیماران کشور است و بر این اساس، سیستم تامین و عرضه دارو در کشور نیز بر تامین این لوازم پزشکی متمرکز شده است.

تا زمانی که امکان استفاده از داروهای تایید شده در فهرست رسمی داروهای ایران وجود دارد، از پزشکان می خواهیم داروهایی را خارج از لیست که مشمول پروسه تایید و واردات نیستند، تجویز نکنند.

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران گفت: بر اساس قانون، تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی داروهای ایران تخلف محسوب می شود و انتظار می رود پزشکان داروها را از فهرست رسمی داروهای ایران انتخاب کنند. به جز موارد خاص که هیچ یک از داروهای موجود در لیست نیازهای درمانی بیمار را برآورده نمی کند و اثربخشی دارو در درمان برآورده نمی شود. نشانگر شواهد قوی از تقاضا برای آن بیمار وجود دارد.