تعرفه های جدید آزمایشگاه های غذا و دارو به زودی اعلام می شود

تعرفه های جدید آزمایشگاه های غذا و دارو به زودی

انتخابتو و به نقل از سازمان غذا و دارو، مهدی انصاری زن و شوهر وی در خصوص اقدامات انجام شده برای ایجاد تغییر در تعرفه های آزمایشگاه های غذا و دارو گفت: با تاکید بر ادغام تعرفه های ماده 24 سازمان برنامه و بودجه با تعرفه های ماده 25 در خصوص نیابت درمان، تعرفه واحد در موارد رایج. ، جلساتی برگزار شد و موضوع نهایی مشخص شد.

امیدواریم طبق روند پیش بینی شده در پایان تیر یا اواسط مرداد ماه تعرفه ها را به صورت رسمی اعلام کنیم و از این طریق از بهبود چشمگیر وضعیت مالی آزمایشگاه ها اطمینان حاصل کنیم.

مدیرکل آزمایشگاه های کنترل کیفیت غذا، دارو و تجهیزات سازمان غذا و دارو با اشاره به تعرفه نمونه های PMS و PMQC تصریح کرد: بر اساس دستور معاون توسعه رئیس جمهور هیچ آزمایشی بدون انجام انجام نمی شود. یک نمونه. هزینه ها، بنابراین بخش فناوری اطلاعات سازمان پورتال ها هزینه ها را تقبل می کند و هزینه ها باید قبل از شرکت در آزمون اخذ شود. بدین منظور بودجه ای در اختیار معاونت های مربوطه قرار می گیرد. ما هزینه ها را تقبل می کنیم. در کل نمی توانیم بدون تکمیل مراحل مالی هیچ آزمونی پیش برویم.