تنظیم هیجان یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها بر بهزیستی روان‌شناختی است.

تنظیم هیجان یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها بر بهزیستی روان‌شناختی است

حسین روزبهانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنابا اظهار داشت: واژه عاطفه از ریشه لاتین Emovere به معنای حرکت، برانگیختگی و تنش و در زبان رایج به معنای شور، هیجان و انفعال است. ، عاطفه و این حالات تجربیات ذهنی هستند که از احساسات متمایز هستند و از نظر رفتاری با سردرگمی و اضطراب همراه هستند.

وی با بیان اینکه هیجان یک حالت روانی پیچیده است و شامل سه مولفه مجزا شامل تجربه ذهنی، واکنش عاطفی و رفتار آشکاری است که در نتیجه این تجربه به وجود می آید، اظهار داشت: هیجانات اصلی با توجه به مؤلفه های موجود ترس، تعجب، تعجب خشم، نفرت، غم و اندوه. شادی انواع دیگر احساسات، احساسات مرکب هستند که از ترکیب احساسات اصلی شکل می گیرند.

یکی از اعضای سازمان روانشناسی کشور با بیان اینکه هر هیجانی شامل شناخت ها، کنش ها و احساسات است، تصریح کرد: همه هیجان ها مراحل احساس درونی ذهنی، تحریک سیستم خودکار، ارزیابی شناختی موقعیت، ابراز هیجان، واکنش کلی را طی می کنند. و گرایش عملی

روزبهانی ادامه داد: واتسون معتقد بود که تنها سه احساس اصلی وجود دارد که فطری بوده و توسط محرک های خاصی برانگیخته می شود و این هیجانات شامل ترس، خشم و عشق است. بر اساس این نظریه، خشم از مهار حرکات و اعمال انسان ناشی می شود، در حالی که عشق از نوازش و تسلی دادن و از طریق شرطی کردن و آموختن از سایر احساسات ناشی می شود.

وجود عواطف در زندگی هر فردی ضروری است، به عنوان مثال ترس به فرد هشدار می دهد که از خطر فرار کند، خشم فرد را به حمله به متجاوز هدایت می کند و زمانی که نیاز به تصمیم گیری فوری باشد می توان احساسات را فعال کرد. راهنمای مفیدی برای مردم در مورد رها کردن باشید.

یکی از اعضای سازمان روانشناسی کشور با بیان اینکه افراد بیش از حد غیر عاطفی اغلب تصمیمات نامناسبی می گیرند، افزود: تنظیم هیجان یکی از مؤلفه های مؤثر بر بهزیستی روانشناختی است و در این راستا تنظیم هیجانی فرآیند سازگاری است. یک یا چند جنبه از تجربیات از طریق واکنش های عاطفی تفسیر می شوند.

روزبهانی افزود: زمانی که فرد با موقعیت عاطفی مواجه می شود، احساس خوب و خوش بین بودن به تنهایی برای کنترل هیجانات او کافی نیست، در این لحظات نیاز است که عملکرد شناختی در بهترین حالت خود باشد و سعی در کنترل هیجانات خود دارد.

وی بیان کرد: اساساً کنترل هیجانی شامل ایجاد افکار و رفتارهایی است که به افراد اجازه می‌دهد بدانند چه احساسی دارند، چه زمانی آن هیجان ایجاد می‌شود و چگونه باید آن را ابراز کنند.